Можете ли да платите нови задължения към Топлофикация при наличие на стари?

В случай, че Ви откажат да изплатите новите си задължения към Топлофикация, преди да бъдат изплатени старите, Вие имате право да платите тези задължения, които не са с изтекла давност. Въпросът е, дали е възможно да изплатите новите задължения към Топлофикация, в случай, че не сте изплатили тези задължения с изтекла давност? Поинтересувайте се повече и се запознайте с член 76. от ЗЗД. Ако имате няколко неизплатени задължения към Топлофикация, Вие трябва да информирате кое от тях ще изплатите.

Изтичането на давността на задължения към Топлофикация? Това е възможно само чрез повдигане на възражение за изтекла давност. Давността обаче не може да се приложи служебно от съда. Затова трябва да внимавате, когато повдигате възражение срещу Топлофикация. Можете да бъдете осъдени и да платите задължението, без значение, че давността вече е изтекла.

Може ли задължението ви към Топлофикация да бъде погасено по давност? Това е напълно възможно, но за целта трябва да сте запознати с правата си и да спазвате сроковете за подаване на възражения. Когато изтече срока за погасителна давност, задължението отпада, както и възможността на кредитора да го изиска по принудителен ред. Задължението от своя страна продължава да съществува като естествено задължение.

Изплащането на задълженията към Топлофикация зависи само от длъжника. Ако той изплати дължимата сума, при положение, че давността вече е изтекла (за което той не знае) длъжникът не може да поиска обратно изплатената от него сума.

Възможно ли е прекъсването на давността на задължение към Топлофикация? Да това е възможно. Запознайте се с чл. 116 от ЗЗД, където това е подробно обяснено. За прекъсване на давността е нужно признание на вземането от длъжника. Това се случва с едностранен акт от страна на лицето, което има задължение към Топлофикация. Длъжникът трябва да потвърди, че има задължение към кредитора.