ПРИЕМАНЕ НОВИ СЪДРУЖНИЦИ В ООД ИЛИ ЕООД

В нашата адвокатска практика като адвокати по множество фирмени дела, клиентите ни питат за какво точно следва да внимават когато приемат нов съдружник в своята фирма – била тя ЕООД или ООД.
Следва да отбележим,че дружествата с ограничена отговорност (ООД) са типични търговски организации, в които се обединяват няколко съдружници за постигането на определена търговска цел.
При едноличните дружества с ограничена отговорност (ЕООД) цялата собственост и власт е съсредоточена в ръцете на едноличния собственик. Ако обаче има двама и повече съдружници (какъвто е случаят при ООД), правата и задълженията се разделят пропорционално на притежаваните дялове от дружествения капитал и се упражняват по реда, определен в дружествения договор.
Основен орган на ООД/ ЕООД е Общото събрание (ОС) на съдружниците в ООД който действа като върховен орган и взема ключовите решения за съществуването, формата, дейността и управлението на дружеството.
Винаги адвокати София съветват клиентите си, че най-важното, за което трябва да се внимава винаги при приемането на нови съдружници, е балансът на силите в ОС и защитата срещу некоректни действия от страна на някой от съдружниците. От особено значение е в дружествения договор да бъде уреден не само размерът на дяловете в капитала, но така също отношенията между съдружниците и защитата на дружеството при евентуален бъдещ спор. Независимо, че към момента на приемане на нов съдружник отношенията по правило са „съвсем приятелски“, не е рядкост интересите и нравите постепенно да се променят, и именно тогава добрият дружествен договор проявява характер, като гарантира жизнеността на организацията.
Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg
В такъв момент от решаващо значение се оказват клаузите, уреждащи отстраняването на некоректни съдружници, увеличаването на капитала и приемането на още съдружници (и от там – възможностите за промяна в баланса на влиянията), реда за променяне на дружествения договор, за преобразуване на самото дружество и т.н. От всичко това зависи доколко успешно ще може търговското дружество да се справя с бъдещите предизвикателства и да постига своите цели.
За да си спестите излишни нерви и емоции, както и неприятности в такива случаи се обърнете към нас

Международна Правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“
Tel./. Fax : +359 2 858 10 25
Tel. : + 359 897 90 43 91
E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg